NGUYỄN, H. L. .; VŨ , D. .; NGÔ , X. L. . MỨC ĐỘ LO LẮNG VỀ CÁI CHẾT CỦA HỌC VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG Y DƯỢC THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5294. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5294. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.