NGUYỄN, A. T. .; NGUYỄN, D. C. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ ĐO OXY NÃO VÙNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ NÃO CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5295. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5295. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.