NGÔ , X. Q. .; NGUYỄN, T. H. .; NGÔ , Q. D. . U LYMPHO TẾ BÀO B LỚN LAN TOẢ BIỂU HIỆN TẠI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH VÀ HỒI CỨU LẠI Y VĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5296. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5296. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.