LÊ, T. L. .; HUỲNH , G. .; NGUYỄN, P. H. N. .; ĐẶNG , T. A. . TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5297. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5297. Acesso em: 8 tháng 6. 2023.