NGUYỄN, Đình M. .; PHẠM , T. H. . GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5298. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5298. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.