NGÔ , A. V. .; NGUYỄN, T. H. L. .; LÊ , N. D. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG NHỊP NHANH TRÊN THẤT Ở TRẺ EM TẠI KHOA CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN NHI TRUNG UƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5300. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5300. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.