NGUYỄN, X. K. .; NGUYỄN, V. B. . ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NÃO MÔ CẦU VÀ NHÓM HUYẾT THANH PHỔ BIẾN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5302. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5302. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.