HOÀNG, T. N. L. .; TRẦN, S. T. .; PHAN , T. T. G. .; ĐOÀN , T. K. P. .; NGUYỄN, T. C. .; NGUYỄN, T. C. .; ĐOÀN , T. T. H. .; TRẦN, D. C. .; TRẦN, D. C. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5306. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5306. Acesso em: 2 tháng 12. 2023.