VŨ , N. A. .; ĐẶNG , Q. Ái . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG LƯỚI TỰ DÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5307. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5307. Acesso em: 29 tháng 5. 2023.