LÊ, D. H. H.; NGUYỄN, Đoàn H. A. P. .; TRẦN, Q. V. .; NGUYỄN, M. H. . KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5312. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5312. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.