NGUYỄN, X. K. .; NGUYỄN, V. C. . THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN NĂM 2012 -2014. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5317. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5317. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.