ĐỖ , X. T. .; BẠCH, T. M. H. .; ĐINH , V. H. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THẤT TRÁI VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5319. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5319. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.