HUỲNH , G. .; LÊ, T. L. .; NGUYỄN, P. H. N. .; ĐẶNG , T. A. . TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5320. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5320. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.