NGUYỄN, H. L. .; NGÔ , X. L. . XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5322. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5322. Acesso em: 2 tháng 12. 2023.