PHẠM , H. N. .; ĐẶNG, T. N. T. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5328. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5328. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.