ĐẶNG , T. B. N. .; HOÀNG, Đình Âu . ĐÁNH GIÁ CÁC THỂ TỔN THƯƠNG SỤN VIỀN Ổ CHẢO BẰNG CỘNG HƯỞNG TỪ KHỚP VAI CÓ BƠM ĐỐI QUANG NỘI KHỚP CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5330. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5330. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.