LƯU , Q. T. .; LÊ, T. N. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA LIỆU PHÁP KHÁNG SINH CÓ SỬ DỤNG KHÍ DUNG COLISTIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5331. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5331. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.