NGUYỄN, V. B.; NGUYỄN, C. H. .; TRẦN, T. T. T. .; TRẦN, T. H. .; TRẦN, T. N. Ánh .; NGUYỄN, M. T. . ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5335. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5335. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.