TRẦN, A. T. .; TRẦN, T. H.; NGUYỄN, T. H. .; LÊ, V. T. .; LÊ, T. K. .; PHẠM , Đức V. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5492. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5492. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.