TRẦN, T. .; PHẠM , T. Q. .; NGUYỄN, V. H. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5495. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5495. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.