NGÔ , Q. D. .; NGÔ , X. Q. .; PHẠM , V. B. .; LÊ, V. Q. . PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5498. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5498. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.