NGUYỄN, T. L. P. .; VŨ , M. H. .; NGUYỄN, T. T. T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT ĐỘ TUỔI TỪ 25 ĐẾN 50 TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5504. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5504. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.