HOÀNG, Đình Âu; MAI , T. C. . ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY XOANG TRONG BILAN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG TRÁN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5505. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5505. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.