TRỊNH , N. A. .; TRẦN, V. L. .; NGUYỄN, N. T. .; VŨ , T. T. H. . CÁC HỘI CHỨNG LÃO KHOA VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC Ở NGƯỜI LOÃNG XƯƠNG CAO TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5515. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5515. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.