TRẦN, T. H. Y. .; TRẦN, T. T. .; ĐINH , D. T. A. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2021 - 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5529. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5529. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.