TRỊNH , Q. Đôn .; NGUYỄN, T. B. A.; TRƯƠNG , V. D. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5531. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5531. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.