VŨ , T. T. A.; LÊ, V. T. . QUẢN LÝ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5548. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5548. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.