TRẦN, P. N. .; TRẦN, M. C. .; NGUYỄN, T. T. N. .; NÔNG , T. T. .; NGUYỄN, V. S. . TẮC RUỘT NON DO DÂY CHẰNG XUẤT PHÁT TỪ ĐỈNH TÚI THỪA MECKEL: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5558. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5558. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.