NGUYỄN, T. T. H.; PHAN, T. H. T.; NGUYỄN, T. H. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 22–34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6557. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6557. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.