TRƯỞNG, Q. S.; VŨ, N. L.; DƯƠNG, M. C.; PHẠM, T. V. D. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6559. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6559. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.