VÕ , T. T.; PHAN, N. T.; NGUYỄN, B. L.; VÕ , T. P. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH PFNA KHÔNG DÙNG BÀN CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6560. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6560. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.