NGUYỄN, Đình C.; NGÔ, V. T. ĐIỀU TRỊ GÃY 2 CỘT Ổ CỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6561. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6561. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.