NGUYỄN, T. C. L.; NGUYỄN, T. M. T.; DƯƠNG, D. Q.; VŨ, T. Q.; VŨ, P. H.; ĐỖ, L. G. H.; NGUYỄN, T. U.; NGUYỄN, H. T.; ĐẶNG, N. A.; NGUYỄN, G. L.; PHẠM, C. T.; NGUYỄN, H. Âu; NGUYỄN, X. A. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6564. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6564. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.