ĐẶNG, T. B.; NGÔ, V. V.; TRẦN, V. G.; NGUYỄN, H. T. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6565. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6565. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.