TRẦN, C. D.; TRƯƠNG, Q. B. TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6567. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6567. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.