TRẦN, T. L.; CAO, T. H. H.; PHẠM, T. T. H. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6568. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6568. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.