PHẠM, T. N.; GIANG, T. H. N.; LÊ, T. K. D.; BẾ, H. T.; LÊ, K. V. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6569. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6569. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.