ĐẶNG, T. N.; BÙI, T. N. H.; NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, H. Đông; NGUYỄN, T. T.; HOÀNG, T. Y. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6571. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6571. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.