TRẦN, M. B.; HÀ, Q. H.; BÙI, V. D.; NGUYỄN, T. L. G.; NGUYỄN, Q. Q.; HOÀNG, T. P. N.; NGUYỄN, Đoàn D. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6572. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6572. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.