NGUYỄN, H. C.; BÙI, T. T. S.; NGUYỄN, T. T. H.; ĐỖ, V. C.; PHẠM, N. S. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỊNH DANH VI SINH VẬT GÂY BỆNH VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6574. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6574. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.