VÕ , T. T.; ĐẶNG, P. V. T.; NGUYỄN, T. Đức; VÕ , T. P. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6579. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6579. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.