TRẦN, T. L.; PHẠM, T. T. H.; ĐÀO, V. D. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI KHOA LAO HÔ HẤP, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6581. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6581. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.