NGUYỄN, T. L.; NGUYỄN, M. P. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 . Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6583. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6583. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.