ĐOÀN, T. M.; NGUYỄN, H. T. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6587. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6587. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.