PHAN, V. T. A.; PHẠM, H. P.; NGUYỄN, H. L. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BN BỊ RỐI LOẠN NHỊP THẤT TRÊN 45 TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6589. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6589. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.