VÕ , T. L.; VƯƠNG, M. N.; LÊ, T. TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6590. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6590. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.