LÊ, T. H. T.; VÕ , T. T.; BÙI, T. T. Q.; VÕ , K. L. THỰC TRẠNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN VỚI NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6592. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6592. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.