TRƯƠNG, N. K.; KIM, N. K. V.; NGÔ, A. T.; TRẦN, T. K. N. NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6593. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6593. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.