VŨ, T. N. H.; HỒ, M. N.; NGUYỄN, Q. A.; PHẠM, Q. T. THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6598. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6598. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.