LẠI, T. D.; NGUYỄN, T. T. M. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6603. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6603. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.